ОСТРIВ ДЖАРИЛГАЧ

ФЛОРА

Планктон острова представлений кiлькома сотнями видiв одноклiтинних водоростей, у лiтрi морськоi води зустрiчаeться кiлька сотень тисяч дiатомових, перидiнieвих, зелених та євгленових водоростей, з бурих водоростей найбiльше зустрiчається цистозейра бородата (Cyctoreseira barbata).

Бентос представлений макрофiтами: морська трава (Zostera marina), морська трава мала (Zostera noltii), рдеста гребенчата (Potamogeton restinatus), фiлофора ребриста (Phyllophora nervosa) та харовi водоростi (Characeae). Харовi водоростi утворили впродовж вiкiв знаменитий цiлющий чорний мул. Крiм того в затоцi виявлено червонi водоростi, придатнi для виготовлення агар-агару, а на мiлководдi зустрiчаeться рупiя морська (Ruppia maritima) та цанiкелiя болотна (Zannichelia palustris).

Мiкрофлора острова представлена 57 видами грибiв, що належать до семи класiв, найбiльше, 34 види, належать до класу ржавчастих (Uredinales). Флора представлена 5 видами мохiв, тут росте мох брахiтецiй бiлуватий (Brachytecium albicans), мох тортула пiскова (Tortella inklinata), а безпосередньо бiля берегiв часто зустрiчається мох фунарiя вологомiрна (Fynaria hygrometrika). З 26 видiв лишайники представленi переважно трьома видами: eпiгейними, що ростуть на пiщано-черепашкових вiдкладеннях - лишайник кладонiя (Cladonia convoluta); eпiфiтами, котрi ростуть на деревинi чагарникiв i кущiв; eпiлiтними, яких можна зустрiти на черепашках та бетонних спорудах. Iз збiльшенням засолення зростаe покриття лишайникiв i досягаe 30-40%. На островi та материковому узбережжi зустрiчаються солерос (Salicornia) i мох брахiтецiй бiлуватий (Brachytecium albicans).

Серед судинних рослин на островi росте 499 видiв голонасiнних i покритонасiнних, що належать до 252 родин i 72 сiмейств. З вказаних рослин 51 ендемiчний вид, тобто такi види, що зустрiчаються у межах конкретного мiсцезростання. 11 видiв занесенi до Червоноi книги Украiни, 4 - до Eвропейського червоного списку. Тут знайдено також 7 рiдкiсних видiв орхiдних рослин, бiльшiсть з яких виявилися найбiльш пiвденними в степовiй Украiнi. 22 види рiдкiсних судинних рослин знаходяться тут на грані зникнення. За рiзноманiттям рослинного свiту та за кiлькiстю рiдкiсних видiв Джарилгач випереджає свого тисячолiтнього супутника - Тендру. На островi можна бачити рослини церамiя червоного (Ceramium rubrum), дазii (Dasya), полiсiфонii (Polisiphonia), ковили днiпровськоi (Stipa borysphenica), меч-трави болотяноi (Cladium mariscus) та золотобородника цикадового (Chrysopogon gryllus). Всi вони занесенi до Червоноi книги.

На пiвнiчному узбережжi Джарилгацькоi затоки на заході від Скадовська домiнують полин сантонiнський (Artemisia santonica) та полин таврiйський (Artemisia taurica) - на сході вiд Скадовська. На пiдвищеннi переважає типчак або костриця валiська (Festuca valesiaca), житняк гребiнчастий (Agropyron pectinatum), рiдше - ковила волосиста (Stipa capillata). Наявнiсть житняка характерно тiльки для полинно-злакового степу. У прогалинах росте тонконiг бульбастий (Poa bulbosa), тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii), мох тортула пiскова (Tortella inklinata), полин австрiйський (Artemisia austriaka), на бiльш солонцюватих грунтах - камфоросма (Camphorosma), на засолених грунтах - лишайник кладонiя (Cladonia convoluta).

З 1960 р. Скадовське лiсництво висаджує на островi дерево-чагарниковi породи, з яких бiльш-менш прижилися i ростуть лише деякi: лох вузьколистий (Elaeagnus angustifolia), лох срiблястий (Elaeagnus argentea), тамарикс галузистий (Tamarix ramosissima), в'яз низький (Ultus pumila), тополя чорна (Populus nigra), бiля прiсних водойм зустрiчається верба гостролиста (Salix acutifolia), подекуди зустрiчається бiла акацiя (Robinia pseudoacacia). Висаджували на островi також сосну (Pinus sysvetris), її насадження площею в 5 га iснували до 1978 р.. Взимку цього року дерева були об'iденi оленями.

(За матерiалами книги "Скадовськ та скадовчани".
Автор: О.М. Лиховид.)